متقاضيان گرامي به منظور آگاهي از اخبار و زمان برگزاري رويداد بعدي "اين بانك" به بخش اخبار در صفحه اصلي سايت مراجعه نماييد.